پروژه‌های ما،

برخی از پروژه نیروگاه خورشیدی مشهد که توسط شرکت رهیافت های هوشمند صدری ایرانیان (رهصان) در طول سال های فعالیت خود موفق به پذیرش، تحلیل اجرا و راه اندازی پروژه‌های عظیم و بزرگ بسیاری شده است را به تفکیک نوع فعالیت در زیر میتوانید مشاهده و بررسی نمائید.

Sending an Enquiry

Regarding to ask any inquiry, Please fill the form and send it to us

or simply send an email to rahsun.co@gmail.com