پروژه‌های ما،

برخی از پروژه نیروگاه خورشیدی مشهد که توسط شرکت رهیافت های هوشمند صدری ایرانیان (رهصان) در طول سال های فعالیت خود موفق به پذیرش، تحلیل اجرا و راه اندازی پروژه‌های عظیم و بزرگ بسیاری شده است را به تفکیک نوع فعالیت در زیر میتوانید مشاهده و بررسی نمائید.

نیروگاه 20 کیلووات امام زاده حمزه

نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه 100 کیلووات اوقاف اراک

نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه 100 کیلووات اوقاف اراک

نیروگاه 200 کیلووات متصل به شبکه جناب آقای صالحی

نیروگاه 200 کیلووات متصل به شبکه جناب آقای صالحی

نیروگاه 15 کیلووات شهرداري منطقه 3 مشهد

نیروگاه 15 کیلووات شهرداري منطقه 3 مشهد

نیروگاه 15 کیلووات شهرداری منطقه 10 مشهد

نیروگاه 15 کیلووات شهرداری منطقه 10 مشهد

نیروگاه 30 کیلووات شهرداری منطقه 7 مشهد

نیروگاه 30 کیلووات شهرداری منطقه 7 مشهد

نیروگاه 15 کیلووات منطقه 5 شهرداری مشهد

نیروگاه 15 کیلووات منطقه 5 شهرداری مشهد

نیروگاه 15 کیلووات شهرداری مشهد

نیروگاه 15 کیلووات شهرداری مشهد

نیروگاه 15 کیلووات شهرداری منطقه 1 مشهد

نیروگاه 15 کیلووات شهرداری منطقه 1 مشهد

نیروگاه 15 کیلووات شهرداری مشهد (ميدان راهنمايي)

نیروگاه 15 کیلووات شهرداری مشهد (ميدان راهنمايي)

نیروگاه 15 کیلووات درمانگاه شهید کامیاب شهرداری مشهد

نیروگاه 15 کیلووات درمانگاه شهید کامیاب شهرداری مشهد

نیروگاه 15 کیلووات تالار کوهسنگی شهرداری مشهد

نیروگاه 15 کیلووات تالار کوهسنگی شهرداری مشهد

نیروگاه 30 کیلووات تالار شهرداری مشهد

نیروگاه 30 کیلووات تالار شهرداری مشهد

نیروگاه 40 کیلووات امام زاده فدیشه

نیروگاه 40 کیلووات امام زاده فدیشه

نیروگاه 100 کیلووات امام زاده محمد و ابراهیم

نیروگاه 100 کیلووات امام زاده محمد و ابراهیم

نیروگاه 20 کیلووات دانشگاه بیرجند

نیروگاه 20 کیلووات دانشگاه بیرجند

نیروگاه 20 کیلووات دانشگاه فنی منتظری مشهد

نیروگاه 20 کیلووات دانشگاه فنی منتظری مشهد

نیروگاه 25 کیلووات بانک مرکزی تهران

نیروگاه 25 کیلووات بانک مرکزی تهران

نیروگاه 22 کیلووات سقف سوله ای بیمه ایران

نیروگاه 22 کیلووات سقف سوله ای بیمه ایران

نیروگاه 18 کیلووات پارکینگی بیمه ایران

نیروگاه 18 کیلووات پارکینگی بیمه ایران

نیروگاه 20 کیلووات نیروگاه 20 کیلووات امام زاده میرآباد

نیروگاه 20 کیلووات نیروگاه 20 کیلووات امام زاده میرآباد

نیروگاه 35 کیلووات مسجد حسینی

نیروگاه 35 کیلووات مسجد حسینی

نیروگاه 50 کیلووات امام زاده محمد

نیروگاه 50 کیلووات امام زاده محمد

خدمات نیروگاه خورشیدی شرکت برق مشهد

خدمات نیروگاه خورشیدی شرکت برق مشهد

نیروگاه 100 کیلووات امام زاده محروق نیشابور

نیروگاه 100 کیلووات امام زاده محروق نیشابور

نیروگاه 15 کیلووات اوقاف مشهد

نیروگاه 15 کیلووات اوقاف مشهد

نیروگاه 30 کیلووات امام زاده عابد

نیروگاه 30 کیلووات امام زاده عابد

نیروگاه 60 کیلووات امام زاده علی اکبر

نیروگاه 60 کیلووات امام زاده علی اکبر

نیروگاه 30کیلووات امام زاده علی اصغر

نیروگاه 30کیلووات امام زاده علی اصغر

نیروگاه 20 کیلووات امام زاده شعیب

نیروگاه 20 کیلووات امام زاده شعیب

نیروگاه 25 کیلووات دانشگاه علوم قرآنی

نیروگاه 25 کیلووات دانشگاه علوم قرآنی

نیروگاه100 کیلووات خواجه اباصلت

نیروگاه100 کیلووات خواجه اباصلت

نیروگاه 30 کیلووات تالار نور مشهد

نیروگاه 30 کیلووات تالار نور مشهد

نیروگاه50 کیلووات تالار کاسفی

نیروگاه50 کیلووات تالار کاسفی

نیروگاه 100 کیلووات علامه بهلول

نیروگاه 100 کیلووات علامه بهلول

نیروگاه30 کیلووات امام زاده جلیل

نیروگاه30 کیلووات امام زاده جلیل

نیروگاه 6 کیلووات اداره اوقاف

نیروگاه 6 کیلووات اداره اوقاف

نیروگاه 65 کیلووات اداره کل اوقاف

نیروگاه 65 کیلووات اداره کل اوقاف

نیروگاه5 کیلووات اداره زندان ها

نیروگاه5 کیلووات اداره زندان ها

نیروگاه10 کیلووات سازمان جهاد کشاورزی

نیروگاه10 کیلووات سازمان جهاد کشاورزی

نیروگاه50 کیلووات بنیاد مسکن

نیروگاه50 کیلووات بنیاد مسکن

نیروگاه5 کیلووات آب منطقه ای

نیروگاه5 کیلووات آب منطقه ای

نیروگاه10کیلووات اداره فرهنگ و ارشاد

نیروگاه10کیلووات اداره فرهنگ و ارشاد

نیروگاه50 کیلووات فرهنگ سرای غدیر

نیروگاه50 کیلووات فرهنگ سرای غدیر

نیروگاه15 کیلووات فرهنگسرای ترافیک

نیروگاه15 کیلووات فرهنگسرای ترافیک

نیروگاه20 کیلووات فرهنگسرای امت

نیروگاه20 کیلووات فرهنگسرای امت

نیروگاه100 کیلووات سازمان پسماند

نیروگاه100 کیلووات سازمان پسماند

نیروگاه20 کیلووات سازمان پسماند

نیروگاه20 کیلووات سازمان پسماند

نیروگاه50 کیلووات پایانه مسافربری

نیروگاه50 کیلووات پایانه مسافربری

نیروگاه بوستان ترافیک مشهد

نیروگاه بوستان ترافیک مشهد

نیروگاه 5 کیلووات خیریه جوادالائمه

نیروگاه 5 کیلووات خیریه جوادالائمه

نیروگاه متصل به شبکه 5 کیلووات مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 5 کیلووات مشهد

نیروگاه5 کیلووات سایه بانی

نیروگاه5 کیلووات سایه بانی

نیروگاه امام زاده سه زوجی

نیروگاه امام زاده سه زوجی

نیروگاه امام زاده سید عباس

نیروگاه امام زاده سید عباس

نیروگاه متصل به شبکه 10 کیلووات امام زاده حمزه اسفراین

نیروگاه متصل به شبکه 10 کیلووات امام زاده حمزه اسفراین

نیروگاه متصل به شبکه اداره اوقاف شیروان

نیروگاه متصل به شبکه اداره اوقاف شیروان

نیروگاه متصل به شبکه 5 کیلووات شهرستان بیرجند

نیروگاه متصل به شبکه 5 کیلووات شهرستان بیرجند

نیروگاه متصل به شبکه 10 کیلووات اداره فنی و حرفه ای گناباد

نیروگاه متصل به شبکه 10 کیلووات اداره فنی و حرفه ای گناباد

نیروگاه متصل به شبکه 60 کیلووات شهرستان مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 60 کیلووات شهرستان مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 10 کیلووات شهرستان سرخس

نیروگاه متصل به شبکه 10 کیلووات شهرستان سرخس

نیروگاه متصل به شبکه 20 کیلووات آب و فاضلاب تهران

نیروگاه متصل به شبکه 20 کیلووات آب و فاضلاب تهران

نیروگاه متصل به شبکه 100 کیلووات شهرستان خواف

نیروگاه متصل به شبکه 100 کیلووات شهرستان خواف

نیروگاه متصل به شبکه 15 کیلووات شهرداری تهران

نیروگاه متصل به شبکه 15 کیلووات شهرداری تهران

نیروگاه متصل به شبکه 20 کیلووات شرکت گاز بوشهر

نیروگاه متصل به شبکه 20 کیلووات شرکت گاز بوشهر

نیروگاه متصل به شبکه 60 کیلووات دانشگاه یاسوج

نیروگاه متصل به شبکه 60 کیلووات دانشگاه یاسوج

نیروگاه متصل به شبکه 30 کیلووات شرکت عمران گلبهار

نیروگاه متصل به شبکه 30 کیلووات شرکت عمران گلبهار

پروژه نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه 20 کیلووات بانک ملی

پروژه نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه 20 کیلووات بانک ملی

نیروگاه متصل به شبکه 20 کیلووات استان مرکزی

نیروگاه متصل به شبکه 20 کیلووات استان مرکزی

نیروگاه متصل به شبکه 10 کیلووات پارک ملت

نیروگاه متصل به شبکه 10 کیلووات پارک ملت

نیروگاه متصل به شبکه 30 کیلووات اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

نیروگاه متصل به شبکه 30 کیلووات اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

پروژه نیروگاه خورشیدی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی

پروژه نیروگاه خورشیدی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی

نیروگاه خورشیدی 5 کیلووات – برخوار اصفهان

نیروگاه خورشیدی 5 کیلووات – برخوار اصفهان

نیروگاه خورشیدی 20 کیلووات – آب منطقه ای همدان

نیروگاه خورشیدی 20 کیلووات – آب منطقه ای همدان

نیروگاه خوشیدی 40 کیلووات سقف سوله- مشهد

نیروگاه خوشیدی 40 کیلووات سقف سوله- مشهد

نیروگاه خورشیدی 15 کیلووات استانداری خراسان رضوی

نیروگاه خورشیدی 15 کیلووات استانداری خراسان رضوی

نیروگاه سیکل ترکیبی – شیروان

نیروگاه سیکل ترکیبی – شیروان

مولد خورشیدی خانگی

مولد خورشیدی خانگی

نیروگاه برق خورشیدی واحدهای صنعتی

نیروگاه برق خورشیدی واحدهای صنعتی

طرح برکت آفتاب – استان خراسان رضوی و فارس

طرح برکت آفتاب – استان خراسان رضوی و فارس

دیوار ترومب فتوولتائیک – بجنورد

دیوار ترومب فتوولتائیک – بجنورد

نیروگاه خورشیدی 40 کیلووات مشهد

نیروگاه خورشیدی 40 کیلووات مشهد

نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات کاخک گناباد

نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات کاخک گناباد

نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات چناران

نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات چناران

نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات کاشمر

نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات کاشمر

دریافت مشاوره رایگان

  • جهت اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با کارشناسان شرکت رهصان در تماس باشید.
  • شماره تماس: 05191090368

  • شماره واتس اپ: 09120223305