پروژه‌های ما،

برخی از پروژه نیروگاه خورشیدی مشهد که توسط شرکت رهیافت های هوشمند صدری ایرانیان (رهصان) در طول سال های فعالیت خود موفق به پذیرش، تحلیل اجرا و راه اندازی پروژه‌های عظیم و بزرگ بسیاری شده است را به تفکیک نوع فعالیت در زیر میتوانید مشاهده و بررسی نمائید.

نیروگاه 100 کیلووات متصل به شبکه اداره اوقاف اراک

نیروگاه 100 کیلووات متصل به شبکه اداره اوقاف اراک

نیروگاه 200کیلووات متصل به شبکه جناب آقای صالحی

نیروگاه 200کیلووات متصل به شبکه جناب آقای صالحی

نیروگاه 15 کیلووات متصل به شبکه فرهنگ سراي قرآن و عترت شهرداري منطقه 3 مشهد

نیروگاه 15 کیلووات متصل به شبکه فرهنگ سراي قرآن و عترت شهرداري منطقه 3 مشهد

نیروگاه 15 کیلووات متصل به شبکه شهرداری منطقه 10 مشهد

نیروگاه 15 کیلووات متصل به شبکه شهرداری منطقه 10 مشهد

نیروگاه 30 کیلووات متصل به شبکه شهرداری منطقه 7 مشهد

نیروگاه 30 کیلووات متصل به شبکه شهرداری منطقه 7 مشهد

نیروگاه 15 کیلووات متصل به شبکه شهرداری منطقه 5 مشهد

نیروگاه 15 کیلووات متصل به شبکه شهرداری منطقه 5 مشهد

نیروگاه 15 کیلووات متصل به شبکه شهرداری منطقه 2 مشهد

نیروگاه 15 کیلووات متصل به شبکه شهرداری منطقه 2 مشهد

نیروگاه 15 کیلووات متصل به شبکه شهرداری منطقه 1 مشهد

نیروگاه 15 کیلووات متصل به شبکه شهرداری منطقه 1 مشهد

نیروگاه 15 کیلووات متصل به شبکه شهرداری مشهد (ميدان راهنمايي)

نیروگاه 15 کیلووات متصل به شبکه شهرداری مشهد (ميدان راهنمايي)

نیروگاه 15 کیلووات متصل به شبکه درمانگاه شهید کامیاب شهرداری مشهد

نیروگاه 15 کیلووات متصل به شبکه درمانگاه شهید کامیاب شهرداری مشهد

نیروگاه 15 کیلووات متصل به شبکه تالار کوهسنگی شهرداری مشهد

نیروگاه 15 کیلووات متصل به شبکه تالار کوهسنگی شهرداری مشهد

نیروگاه 30 کیلووات متصل به شبکه تالار شهر شهرداری مشهد

نیروگاه 30 کیلووات متصل به شبکه تالار شهر شهرداری مشهد

نیروگاه 40 کیلووات متصل به شبکه امام زاده فدیشه

نیروگاه 40 کیلووات متصل به شبکه امام زاده فدیشه

نیروگاه 100 کیلووات متصل به شبکه امام زاده محمد و ابراهیم(ع)

نیروگاه 100 کیلووات متصل به شبکه امام زاده محمد و ابراهیم(ع)

نیروگاه 20 کیلووات متصل به شبکه دانشگاه بیرجند

نیروگاه 20 کیلووات متصل به شبکه دانشگاه بیرجند

نیروگاه 20 کیلووات متصل به شبکه دانشگاه فنی منتظری مشهد

نیروگاه 20 کیلووات متصل به شبکه دانشگاه فنی منتظری مشهد

نیروگاه 25 کیلووات متصل به شبکه بانک مرکزی تهران

نیروگاه 25 کیلووات متصل به شبکه بانک مرکزی تهران

نیروگاه 22 کیلووات متصل به شبکه سقف سوله ای بیمه ایران

نیروگاه 22 کیلووات متصل به شبکه سقف سوله ای بیمه ایران

نیروگاه 18 کیلووات متصل به شبکه پارکینگی بیمه ایران

نیروگاه 18 کیلووات متصل به شبکه پارکینگی بیمه ایران

نیروگاه 20 کیلووات متصل به شبکه امام زاده حسن میرآباد

نیروگاه 20 کیلووات متصل به شبکه امام زاده حسن میرآباد

نیروگاه 35 کیلووات متصل به شبکه مسجد حسینی

نیروگاه 35 کیلووات متصل به شبکه مسجد حسینی

نیروگاه 50 کیلووات متصل به شبکه امام زاده محمد (ع)

نیروگاه 50 کیلووات متصل به شبکه امام زاده محمد (ع)

نیروگاه 15 کیلووات متصل به شبکه خدمات شرکت برق مشهد

نیروگاه 15 کیلووات متصل به شبکه خدمات شرکت برق مشهد

نیروگاه 100 کیلووات متصل به شبکه امام زاده محروق نیشابور

نیروگاه 100 کیلووات متصل به شبکه امام زاده محروق نیشابور

نیروگاه متصل به شبکه 15 کیلووات فاز 1 اداره اوقاف مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 15 کیلووات فاز 1 اداره اوقاف مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 30 کیلووات امام زاده عابد (ع) کاخکی

نیروگاه متصل به شبکه 30 کیلووات امام زاده عابد (ع) کاخکی

نیروگاه متصل به شبکه 60 کیلووات امام زاده علی اکبر (ع)

نیروگاه متصل به شبکه 60 کیلووات امام زاده علی اکبر (ع)

نیروگاه متصل به شبکه 30 کیلووات امام زاده علی اصغر (ع)

نیروگاه متصل به شبکه 30 کیلووات امام زاده علی اصغر (ع)

نیروگاه متصل به شبکه 20 کیلووات امام زاده شعیب (ع)

نیروگاه متصل به شبکه 20 کیلووات امام زاده شعیب (ع)

نیروگاه متصل به شبکه 25 کیلووات دانشگاه علوم قرآنی

نیروگاه متصل به شبکه 25 کیلووات دانشگاه علوم قرآنی

نیروگاه متصل به شبکه 100 کیلووات خواجه اباصلت مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 100 کیلووات خواجه اباصلت مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 30 کیلووات تالار نور مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 30 کیلووات تالار نور مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 50 کیلووات تالار کاسفی اوقاف

نیروگاه متصل به شبکه 50 کیلووات تالار کاسفی اوقاف

نیروگاه متصل به شبکه 100 کیلووات علامه بهلول گناباد

نیروگاه متصل به شبکه 100 کیلووات علامه بهلول گناباد

نیروگاه متصل به شبکه 30 کیلووات امام زاده جلیل (ع) قوچان

نیروگاه متصل به شبکه 30 کیلووات امام زاده جلیل (ع) قوچان

نیروگاه متصل به شبکه 6 کیلووات اداره اوقاف ناحیه 2

نیروگاه متصل به شبکه 6 کیلووات اداره اوقاف ناحیه 2

نیروگاه متصل به شبکه 65 کیلووات اداره کل اوقاف

نیروگاه متصل به شبکه 65 کیلووات اداره کل اوقاف

نیروگاه متصل به شبکه 5 کیلووات اداره زندان ها

نیروگاه متصل به شبکه 5 کیلووات اداره زندان ها

نیروگاه متصل به شبکه 10 کیلووات سازمان جهاد کشاورزی مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 10 کیلووات سازمان جهاد کشاورزی مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 50 کیلووات بنیاد مسکن مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 50 کیلووات بنیاد مسکن مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 5 کیلووات آب منطقه ای تربت جام

نیروگاه متصل به شبکه 5 کیلووات آب منطقه ای تربت جام

نیروگاه متصل به شبکه 10کیلووات اداره فرهنگ و ارشاد مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 10کیلووات اداره فرهنگ و ارشاد مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 50 کیلووات فرهنگ سرای غدیر

نیروگاه متصل به شبکه 50 کیلووات فرهنگ سرای غدیر

نیروگاه متصل به شبکه 15 کیلووات فرهنگ سرای ترافیک

نیروگاه متصل به شبکه 15 کیلووات فرهنگ سرای ترافیک

نیروگاه متصل به شبکه 20 کیلووات فرهنگ سرای امت

نیروگاه متصل به شبکه 20 کیلووات فرهنگ سرای امت

نیروگاه متصل به شبکه 100 کیلووات سازمان پسماند

نیروگاه متصل به شبکه 100 کیلووات سازمان پسماند

نیروگاه متصل به شبکه 20 کیلووات سازمان پسماند

نیروگاه متصل به شبکه 20 کیلووات سازمان پسماند

نیروگاه متصل به شبکه 50 کیلووات پایانه مسافربری مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 50 کیلووات پایانه مسافربری مشهد

نیروگاه متصل به شبکه بوستان ترافیک مشهد

نیروگاه متصل به شبکه بوستان ترافیک مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 5 کیلووات مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 5 کیلووات مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 5 کیلووات مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 5 کیلووات مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 5 کیلوواتی سایه بانی مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 5 کیلوواتی سایه بانی مشهد

نیروگاه متصل به شبکه  امام زاده سه زوجی

نیروگاه متصل به شبکه امام زاده سه زوجی

نیروگاه متصل به شبکه  امام زاده سید عباس بجنورد

نیروگاه متصل به شبکه امام زاده سید عباس بجنورد

نیروگاه متصل به شبکه 10 کیلووات امام زاده حمزه اسفراین

نیروگاه متصل به شبکه 10 کیلووات امام زاده حمزه اسفراین

نیروگاه متصل به شبکه اداره اوقاف شیروان

نیروگاه متصل به شبکه اداره اوقاف شیروان

نیروگاه متصل به شبکه 5 کیلووات شهرستان بیرجند

نیروگاه متصل به شبکه 5 کیلووات شهرستان بیرجند

نیروگاه متصل به شبکه 10 کیلووات اداره فنی و حرفه ای گناباد

نیروگاه متصل به شبکه 10 کیلووات اداره فنی و حرفه ای گناباد

نیروگاه متصل به شبکه 60 کیلووات شهرستان مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 60 کیلووات شهرستان مشهد

نیروگاه متصل به شبکه 10 کیلووات شهرستان سرخس

نیروگاه متصل به شبکه 10 کیلووات شهرستان سرخس

نیروگاه متصل به شبکه 20 کیلووات آب و فاضلاب تهران

نیروگاه متصل به شبکه 20 کیلووات آب و فاضلاب تهران

نیروگاه متصل به شبکه 100 کیلووات شهرستان خواف

نیروگاه متصل به شبکه 100 کیلووات شهرستان خواف

نیروگاه متصل به شبکه 15 کیلووات شهرداری تهران

نیروگاه متصل به شبکه 15 کیلووات شهرداری تهران

نیروگاه متصل به شبکه 20 کیلووات شرکت گاز بوشهر

نیروگاه متصل به شبکه 20 کیلووات شرکت گاز بوشهر

نیروگاه متصل به شبکه 60 کیلووات دانشگاه یاسوج

نیروگاه متصل به شبکه 60 کیلووات دانشگاه یاسوج

نیروگاه متصل به شبکه 30 کیلووات شرکت عمران گلبهار

نیروگاه متصل به شبکه 30 کیلووات شرکت عمران گلبهار

پروژه نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه 20 کیلووات بانک ملی

پروژه نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه 20 کیلووات بانک ملی

نیروگاه متصل به شبکه 20 کیلووات استان مرکزی

نیروگاه متصل به شبکه 20 کیلووات استان مرکزی

نیروگاه متصل به شبکه 10 کیلووات پارک ملت

نیروگاه متصل به شبکه 10 کیلووات پارک ملت

نیروگاه متصل به شبکه 30 کیلووات اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

نیروگاه متصل به شبکه 30 کیلووات اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

پروژه نیروگاه خورشیدی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی

پروژه نیروگاه خورشیدی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی

نیروگاه خورشیدی 5 کیلووات – برخوار اصفهان

نیروگاه خورشیدی 5 کیلووات – برخوار اصفهان

نیروگاه خورشیدی 20 کیلووات – آب منطقه ای همدان

نیروگاه خورشیدی 20 کیلووات – آب منطقه ای همدان

نیروگاه خوشیدی 40 کیلووات سقف سوله- مشهد

نیروگاه خوشیدی 40 کیلووات سقف سوله- مشهد

نیروگاه خورشیدی 15 کیلووات استانداری خراسان رضوی

نیروگاه خورشیدی 15 کیلووات استانداری خراسان رضوی

نیروگاه سیکل ترکیبی – شیروان

نیروگاه سیکل ترکیبی – شیروان

مولد خورشیدی خانگی

مولد خورشیدی خانگی

نیروگاه برق خورشیدی واحدهای صنعتی

نیروگاه برق خورشیدی واحدهای صنعتی

طرح برکت آفتاب – استان خراسان رضوی و فارس

طرح برکت آفتاب – استان خراسان رضوی و فارس

دیوار ترومب فتوولتائیک – بجنورد

دیوار ترومب فتوولتائیک – بجنورد

نیروگاه خورشیدی 40 کیلووات مشهد

نیروگاه خورشیدی 40 کیلووات مشهد

نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات کاخک گناباد

نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات کاخک گناباد

نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات چناران

نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات چناران

نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات کاشمر

نیروگاه خورشیدی 100 کیلووات کاشمر

دریافت مشاوره رایگان

  • جهت اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با ما در تماس باشید.
  • شماره تماس: 05138766343

  • شماره واتس اپ: 09120223305