گزارش نیروگاه های فتوولتائیک در سال 2017

گزارش نیروگاه های فتوولتائیک در سال 2017

سال 2017 نقطه ی عطفی در حوزه ی نیروگاه های فتوولتائیک بود؛ به گونه ای که میزان ظرفیت انرژی الکتریکی تولید شده در سراسر دنیا از طریق این نیروگاه¬ها بیشتر از سایر روش ها بوده است. با نصب 98 گیگاوات مولد متصل و جدا از شبکه در این سال، ظرفیت جهانی منصوبه نیروگاه¬های...